Povinně zveřejňované informace

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Lesní mateřskou školu Sýkorka je Frank Bold Advisory, s.r.o., IČO 282 79 026, se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno, tel. +420 545 213 975, poverenec@frankboldadvisory.cz, a jmenovanou osobou je Ivona Večerková.

1. Název

Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids

2. Důvod a způsob založení

Lesní mateřskou školku Sýkorka založila v březnu 2011 nezisková organizace Frank Bold Society.

Školskou právnickou osobu s názvem Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids založil v březnu 2017 spolek Frank Bold Kids z. s., se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno, IČO 22893512.

Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids poskytuje předškolní vzdělávání, které je hlavním účelem a předmětem činnosti, pro který je školská právnická osoba zřízena. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními § 16 a části druhé, a provádějícími předpisy ke školskému zákonu.

3. Organizační struktura

Ve vedení Lesní mateřské školy Sýkorka – Frank Bold Kids, školské právnické osoby, je:

  • Rada školské právnické osoby LMŠ Sýkorka – Frank Bold Kids ve složení: Pavel Franc, Stanislav Kutáček a Vendula Soběslavská.
  • Ředitelka školy a zakladatelka spolku Frank Bold Kids z.s. je Šárka Nekudová, řídí a kontroluje veškerou činnost mateřské školy.
  • Zástupkyní ředitelky je Barbora Bártová. Zastupuje ředitelku školy v době její nepřítomnosti v omezeném rozsahu.

Ve škole dále pracují pedagogičtí a provozní zaměstnanci.

4. Kontaktní spojení

4.1 Adresa pro poštovní kontakt

Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids, Školská právnická osoba, Údolní 567/33, Brno 602 00

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids, Mokrá Hora 77, Brno 621 00

4.3 Úřední hodiny zástupce ředitele školy

MVDr. Barbora Bártová
telefon: 734 440 605 (hovory nejlépe Po, St v 9 – 11 hod., SMS kdykoliv)
e-mail: sykorka@frankbold.org

4.4 Telefonní číslo

(+420) 734 440 605

4.5 Adresa internetové stránky

www.skolkasykorka.cz

4.6 ID datové schránky

kyctw7x

5. Případné platby lze poukázat

Číslo bankovního účtu: 2101419176
Kód banky: 2010

6. Identifikační číslo

06162967

7. Daňové identifikační číslo

CZ06162967

8. Dokumenty

Naleznete v sekci Dokumenty.

9. Žádost o informace

Se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti a další podání je možné doručit osobně, písemně na adresu školy, elektronicky nebo telefonicky.

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti a další podání je možné doručit osobně, písemně na adresu školy, elektronicky nebo telefonicky.

11. Opravné prostředky

Se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti a další podání je možné doručit osobně, písemně na adresu školy, elektronicky nebo telefonicky.

12. Formuláře

Naleznete v sekci Dokumenty.

13. Popis postupů – návody pro řešení životních situací

Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

  • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách. Předpisy můžete nalézt v aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, kterou provozuje Ministerstvo vnitra.

15. Úhrady za poskytování informací

Škola nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.

16. Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.