Personální podpora a vzdělávání pedagogů v LMŠ Sýkorka

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002519
Účel dotace: Zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkové způsobilé výdaje projektu: 345 301,00 Kč
Z toho z Evropského sociálního fondu plus, tj. prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu: 264 966,72 Kč
Z toho ze Státního rozpočtu tj. prostředky ze Státního rozpočtu na část národního spolufinancování rozpočtových pravidel: 80 334,28 Kč
Název příjemce podpory: Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids
Datum zahájení realizace projektu: 1. 10. 2022
Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 9. 2024
Stručná informace o cíli projektu: LMŠ Sýkorka jde příkladem dalším lesním klubům a lesním školkám a snaží se efektivně pečovat o svůj pedagogický tým. Pedagogům díky finanční podpoře zajišťuje další vzdělávání včetně odborných supervizí. Dále projekt zajistil dětem ohroženým školním neúspěchem školního asistenta MŠ.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

popis dotace EU