Z jakých principů a hodnot program vychází

Bezpečí

Děti jsou chráněny jasnými pravidly, ve kterých mají oporu pro svobodné navazování vztahů s ostatními. Velice důležité je pravidlo – „mě se to nelíbí“, které je jasným signálem druhému, aby zastavil své jednání.

Další pravidla pro bezpečí:

  • Když si nevím rady, zavolám dospělého, který mi pomůže.
  • Když si hraji, stále mám dospělého na dohled (hlavně v lese).
  • Reaguji na volání dospělého (zastavím se a otočím se k němu).

Dobré vztahy

Pečujeme o dobré vztahy dospělých k dětem i mezi dětmi navzájem. Dbáme na úctu: neposmívám se druhým, nepoužívám k oslovení hanlivých jmen, dělám legraci, jen když to druhému nevadí.

Motivace k přátelství a vzájemné pomoci

Skrze prožívání příběhů (o zvířatech, květinách), kde dobrý konec je podmíněn vzájemnou pomocí a laskavostí. Děti povzbuzujeme, aby o sobě mluvily (ostatní je tak lépe poznají) a aby si pomáhaly (např. otevření svačiny, pomoc při lezení do kopce, nesení klacíků, nalití čaje pro všechny).

Rozvoj empatie

Dětem pomocí příběhů ukazujeme, jak se vcítit do druhého a jak mu pomoci (v rámci svých možností). Pokud jedno dítě nechtěně ublíží druhému, vedeme jej k tomu, aby se samo snažilo vyřešit situaci – útěcha, pofoukání, omluva. Snažíme se, aby si děti všímaly smutku nebo bolesti druhých a pokusily se je řešit.

Pravda

K dětem přistupujeme vždy pravdivě. Ukazujeme jim, že pravda, ač je někdy nepříjemná, je pro život důležitá. Dáváme pozor, abychom nezaměnili lež za fantazii. V tomto věku se dětem občas stírá rozdíl mezi realitou a fantazií (mají svůj svět plný zázraků).

Tím že vytváříme bezpečné prostředí a děti tzv. nevyslýcháme a nesoudíme, předcházíme lhaní ze strachu. Téma cti a pravdomluvnosti mají děti opět možnost prožít v příbězích.

Svoboda

Umožňujeme dětem prožít svoji svobodu v bezpečném rámci – např. výběr cíle vycházky, výběr písně, výběr knížky na čtení. Při rozdílných názorech ukazujeme, jak situaci řešit – např. hlasování, domluva. Pokud je potřeba dodržet určité pravidlo, nabízíme alespoň možnosti – např. dítě nechce u jídla sedět- nabídneme několik míst k sezení. Ukazujeme dětem, že každá svoboda má svoje hranice – viz. bezpečí a pravidlo „to se mi nelíbí“. V rámci pevně daných pravidel umožňujeme dětem co největší svobodu pohybu.

Odpovědnost

Děti vedeme k odpovědnost za své skutky. Co udělám, co řeknu má následky. Prožití dopadu přirozeného důsledku mé činnosti. Nastavujeme pravidla a vyprávíme příběhy, které děti učí, že mají svoji hlavu, sílu a moc věci rozhodovat, zastavit, co se jim nelíbí, sdělovat své pocity a názory. A nemusí k tomu používat fyzickou sílu, křik, vztek či lži.